Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Σχετικά με την μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Σκίτσας-Υλαίθου
ΘΕΜΑ: «Για την μελέτη οριοθέτησης του χειμάρρου Σκίτσας»

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, γνωρίζοντας τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή του χειμάρρου Υλαίθου και της Σκίτσας, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων αλλά και λόγω επεμβάσεων του ανθρώπινου παράγοντα αποφάσισε την εκπόνηση μελέτης οριοθέτησής τους. Επειδή όμως ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κάποια σχόλια σχετικά με το ύψος της μελέτης θεωρώ χρέος μου να ξεκαθαρίσω το πώς έχει η κατάσταση.

Κατ’ αρχάς, αρμόδιοι για τους χειμάρρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 άρθ.5, και του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων διευθέτησης (αντιπλυμμηρικά έργα κ.λ.π.) των χειμάρρων είναι να έχουν οριοθετηθεί. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο καθορισμός οριοθέτησης δύναται να γίνεται και κατά τμήματα (όπου υπάρχει αναγκαιότητα κατασκευής έργων), οι μελέτες (υδραυλικές, υδρολογικές και περιβαλλοντικές) όμως που είναι απαραίτητες για να συνταχθεί η οριοθέτηση θα πρέπει να αφορούν όλο το μήκος του υδατορέματος.

Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από το 2010 (σχετ. το υπ’ αριθμ. 481/09/04 – 11 – 2010 έγγραφό της) και έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42Α/05) και την εγκύκλιο 38/2005 «περί εκπόνησης μελετών» συνέταξε αρχικό κόστος (1.168.381€) όλων των απαιτούμενων μελετών για την οριοθέτηση του χείμαρρου Σκίτσα – Υλαίθου, μήκους 14,0Km, από την οποία προκύπτει:


ΜΕΛΕΤΕΣ

ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ (τκ = 1,159) σε €


Τοπογραφική

Άρθρα

ΤΟΠ.5

ΤΟΠ.6 και

ΤΟΠ.&

45.500*60Μ.=

2.370.000μ2

Εκ των οποίων 4.000μ2

Εντός κατοικημένης περιοχής

171.990+1180+1000=

174.170


ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Άρθρα ΥΔΡ.4

Παραγ. 4.2. και 4.4

L= 45,50Κμ &

F= 120 Κμ2

689.366+390= 689.756


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ)

Άρθρα ΠΕΡ.2 και

ΠΕΡ.9

2.730.000 μ2

76.800*1,00= 76.800


ΣΑΥ –ΣΑΦ

ΣΑι = 940.726

9.340


ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ950.066


Φ.Π.Α.

23%

218.515


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ1.168.581


Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι στον Σκίτσα – Ύλαιθο συμβάλλουν οι χείμαρροι Γλογγόρεμα, Κουλοβατιανός, Γατοπνίχτης και Βασιλόρεμα, συνολικής λεκάνης απορροής 120 Km2 και συνολικού μήκους 31,5Km.

Για τη διευθέτηση του χειμάρρου Σκίτσα – Υλαίθου, θα πρέπει να γίνουν τα έργα που θα προκύψουν από την εκπόνηση της μελέτης διευθέτησης και τα οποία θα κοστολογηθούν μόνο μετά την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του χειμάρρου. Η οριοθέτηση του χειμάρρου και η κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, θα λύσουν το πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων, στον πολεοδομικό ιστό Ιτέας – Κίρρας, και τα προβλήματα καταπατήσεων και μειώσεων του εύρους του χειμάρρου. Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, λόγω της ιδιαιτερότητας και του μεγέθους των μελετών πρότεινε να εκπονηθεί μελέτη σύμφωνα με τον Ν. 3316/05.

Επειδή το κόστος της οριοθέτησης του συνολικού μήκους του χειμάρρου ήταν απαγορευτικό για τη σημερινή οικονομική κατάσταση αλλά καθίσταται επιτακτική η οριοθέττηση έστω και τμήματος του χειμάρρου, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε με την υπ’ αρίθμ. 61/27 – 03 – 2013/5η Συνεδρίαση, θέμα 13, την ένταξη της εν λόγω μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Σκίτσα – Υλαίθου» στο Περιφερειακό πρόγραμμα από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με προϋπολογισμό 500.000,00€. Η μελέτη θα βελτιώσει σημαντικά την παροχευτικότητα του χειμάρρου θα ελαχιστοποιήσει την ύπαρξη πλημμυρικών φαινομένων και θα αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα καταπατήσεων.

Η μελέτη κατασκευής έργων διευθέτησης η οποία υπάρχει στον πρώην Δήμο Ιτέας δεν είναι ολοκληρωμένη και εγκεκριμένη από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρα είναι μη υλοποιήσιμη άμεσα. Αφορά την διευθέτηση του χειμάρρου Σκίτσα – Υλαίθου η οποία συντάχθηκε το 1997 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. και είναι ύψους 1.599.413,00€. Για να εκτελεστούν τα έργα αυτά, όταν εγκριθεί η μελέτη, προϋπόθεση είναι η μελέτη οριοθέτησης.

Όπως κατανοείτε, οι μελέτες οριοθέτησης είναι σημαντικά έργα «υποδομής» και όχι προβολής και θα έπρεπε να είχαν γίνει σε όλους τους χειμάρρους και ποτάμια αν θέλουμε να μιλάμε για σωστό προγραμματισμό.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία Τεχνικών Έργων.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου