Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

K.E.K. ΕΥΡΩΙΔΕΑ .Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και ΠαρουσιάσεωνΤο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Ιτέα Φωκίδας και απευθύνεται σε 19 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις –... επιμελητήρια, π.χ μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Έχει συνολική διάρκεια 100 ώρες και οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση του θα έχουν δικαίωμα για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεών τους οι οποίες θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ΕΥΡΩΙΔΕΑ από πιστοποιημένο από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση μη επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα για συμμετοχή σε επανεξετάσεις
Εκπαιδευτικές ενότητες προγράμματος
1. Εισαγωγή στους Η/Υ – Λειτουργικά συστήματα – Διαχείριση αρχείων
2. Επεξεργασία κειμένου MS Word
3. Υπολογιστικά φύλλα MS Excel
4. Παρουσιάσεις MS Power Point
5. Βάσεις δεδομένων MS Access
6. Εφαρμογές στο διαδίκτυο
7. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας - Προετοιμασία καταρτιζομένων για την αγορά εργασίας
Δικαιολογητικά:
1. Παραπεμπτικό σημείωμα υπόδειξης ανέργου(Ο.Α.Ε.Δ.)
2. Έντυπη αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα(συμπληρώνεται στο Κ.Ε.Κ.)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (συμπληρώνεται στο Κ.Ε.Κ.)
5. Κάρτα ανεργίας(επικυρωμένο αντίγραφο) & βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. για την περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου εκπαίδευσης.
7. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας.
8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος 2012(εφόσον υποβάλουν) ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
9. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
10. Πρόσφατη φωτογραφία
Προθεσμία υποβολής30/8/2013
Πληροφορίες τηλ..2265034412

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου